Przejdź do komentarzy

Zmiana w Harmonogramie (Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna – projekty realizowane poza formułą ZIT, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra) naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, dla którego rozpoczęcie  naboru zaplanowano w „Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok” w miesiącu marcu br., na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT Zielonej Góry zostanie przesunięte. Z uwagi na powyższe planowane jest ogłoszenie konkursu w miesiącu kwietniu, natomiast nabór rozpocznie się w maju 2016 roku.

Zostanie ogłoszony dodatkowy, nieujęty w Harmonogramie konkurs dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra, którego nabór rozpocznie się w marcu 2016 roku. W związku z wycofaniem się jedynego Wnioskodawcy z konkursu Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 ogłoszonego
w dniu 30 września 2015 roku, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o ogłoszeniu kolejnego postępowania.

Informujemy również, iż konkursy w ramach Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego  oraz Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna – projekty realizowane poza formułą ZIT nie zostaną ogłoszone w miesiącu lutym i w związku z tym nabór nie rozpocznie się w marcu br., z uwagi na przesunięte posiedzenie Komitetu Sterującego
ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, a w konsekwencji brak akceptacji Planu Działania dla województwa lubuskiego na rok 2016.