Przejdź do komentarzy

Zmiana trybu naboru wniosków w ramach Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Typ I, RPO – L2020

Szanowni Państwo!

            W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, uprzejmie informujemy, iż zaplanowany zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok na marzec br. nabór w ramach  OP 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Typ I. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, na kwotę 10 000 000,00 zł, nie zostanie ogłoszony w trybie konkursowym.

            Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w ramach Działania 7.1, w pierwszej kolejności będą prowadzone nabory wniosków w trybie pozakonkursowym, a w przypadku niewyczerpania alokacji, kontynuacja naboru wniosków będzie prowadzona w trybie konkursowym.