Przejdź do komentarzy

Zmiana sposobu wyliczenia maksymalnej wartości dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości w ramach konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w związku z najnowszą interpretacją Ministerstwa Rozwoju poniżej przedstawiamy rekomendowaną metodę ustalenia maksymalnej wartości dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych związanych
z nabyciem nieruchomości (zakup gruntu, nabycie nieruchomości) w ramach konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17.

Zgodnie z rekomendowanym podejściem maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości określana będzie osobno zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zwanymi dalej Wytycznymi) tj. nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (lub 15%
w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych) i osobno zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej (regionalna pomoc inwestycyjna).

Ostatecznie maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości będzie stanowiła niższa z obu kwot.

Przykład rekomendowanego wyliczenia:

  1. Wyliczenie zgodnie z pomocą publiczną:
  • Całkowite koszty projektu = 250 000,00 zł

w tym grunt zabudowany 70 000,00 zł + inne koszty 180 000,00 zł = 250 000,00 zł

  • Wartość dofinansowania zgodnie z pomocą publiczną = 137 500,00 zł

250 000,00 zł * 55% (dla mikro przedsiębiorstwa) = 137 500,00 zł

  1. Wyliczenie zgodnie z wytycznymi:
  • Całkowite kwalifikowalne koszty zakupu gruntu zgodnie z wytycznymi = 20 000,00 zł

tj. zgodnie z wytycznymi nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

180 000,00 zł * 1/9 = 20 000,00 zł

  • Całkowite kwalifikowalne koszty projektu zgodnie z wytycznymi = 200 000,00 zł

180 000,00 zł + 20 000,00 zł = 200 000,00 zł

  • Wartość dofinansowania zgodnie z wytycznymi = 170 000,00 zł

200 000,00 zł * 85% (max wkład UE) = 170 000,00 zł

Ostatecznie maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości będzie stanowiła niższa z obu kwot tj. 137 500,00 zł

170 000,00 zł > 137 500,00 zł