Zmiana regulaminu naboru nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo!

W dniu 7 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany
w Regulaminie naboru nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom (typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego). Zmiany w Regulaminie wynikają z wprowadzenia na etapie oceny merytorycznej możliwości modyfikacji wniosków o dofinansowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015.

 

Nowy regulamin naboru nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16

Zmiany w regulaminie naboru nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16