Przejdź do komentarzy

Zmiana Regulaminu konkursu RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,
W dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji), 22 - Oczyszczanie ścieków.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ze stycznia 2018 r. na luty 2018 r.

 

Załączniki:

Regulamin
Wykaz zmian w Regulaminie