Przejdź do komentarzy

Zmiana dokumentacji konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą Regulaminu konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17, do 20 października 2017 roku został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu w przedmiotowym konkursie.

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17 polega na wprowadzeniu wymogu rozliczania kosztów szkoleń językowych stawkami jednostkowymi, zgodnie z załącznikiem nr 1 Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w PI (iii) do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W związku z powyższym zmieniony został załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu oraz zapisy Regulaminu w punktach: 17. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu,  25.Kwalifikowalność wydatków oraz  31.Załączniki do regulaminu. Instytucja Zarządzająca informuje o konieczności zapoznania się z treścią zmienionych dokumentów.

Dokumentacja konkursowa dostępna TUTAJ