Przejdź do komentarzy

Zastosowanie podejścia popytowego w ramach konkursu RPLB.08.03.00-IZ.00-K01/17

Szanowni Państwo,

zgodnie ze zmienionymi zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2016 r., Podrozdział 5.1, pkt 9b, stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów realizowanych z wykorzystaniem podejścia popytowego.

W ramach prowadzonego konkursu zastosowanie mają jedynie koszty rekomendowane dla szkoleń językowych ustalone na poziomie wcześniej obowiązujących stawek jednostkowych.

W związku z tym nie ma zastosowania uproszczona metoda rozliczania i projektodawca
w budżecie szczegółowym rozpisuje koszty związane ze szkoleniami językowymi w osobnych pozycjach budżetowych.