Przejdź do komentarzy

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść dokumentu wraz z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 (załącznik nr 3). Najważniejsze zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie-2020 dotyczą m.in.:

  • zweryfikowania typów operacji (w szczególności w Działaniach 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP oraz 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego),
  • doprecyzowania informacji nt. podmiotów mogących realizować projekty jako partnerzy w ramach przedsięwzięć finansowanych z EFS,
  • uwzględnienia udziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizacji Programu jako Instytucji Pośredniczącej,
  • aktualizacji zapisów dotyczących pomocy publicznej,
  • aktualizacji kryteriów wyboru projektów zgodnie z przyjętymi uchwałami Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020.

 

Załączniki:

SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 6

Opis zmian od ostatniej wersji

Załączniki do SZOOP_ RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 6