Przejdź do komentarzy

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie infrastruktury technicznej na potrzeby promocji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie innowacji podczas Święta Województwa Lubuskiego

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:

Przygotowanie infrastruktury technicznej na potrzeby promocji Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie innowacji podczas Święta Województwa Lubuskiego

 1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 1. Termin realizacji: 22 – 25 czerwca 2016 r.

Montaż WIDOWISKA 22 czerwca 2016 r. Gotowość techniczna 23 czerwca br. godz. 16.00

Montaż SCENY GŁÓWNEJ 23 czerwca br. Gotowość techniczna 24 czerwca br. godz. 15.00

Montaż PLENEROWEGO STUDIA 24 czerwca br. Gotowość techniczna 25 czerwca godz. 9.00

Demontaż scen po koncertach.

b) Miejsce: Park Mużakowski, Łęknica/Bad Muskau

c) Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie infrastruktury technicznej na potrzeby promocji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie innowacji podczas Święta Województwa Lubuskiego

SCENA GÓWNA

Wykonawcy: Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra

                    Filharmonia Zielonogórska

 • Scena zadaszona
 • Podest 12x12, wys. 1,50m zabezpieczony barierkami, max liczba wykonawców jednocześnie
  70 os.
 • 2 sztuki schodów
 • Wieże głośnikowe o wymiarach: szer. 2,5m/2,5m, wys.10-12 m
 • Scena z dodatkową kieszenią/zapleczem przeznaczonym na ruchomy podest (rizer 6x3)
  z backlinem dla artysty
 • Nagłośnienie zgodne z wymaganiami Emira Kusturicy and The No Smoking Orchestra (załącznik nr 1 do SOPZ)
 • Nagłośnienie zgodne z wymaganiami Filharmonii Zielonogórskiej (załącznik nr 2 do SOPZ)
 • Oświetlenie dla artystów zgodne z wymaganiami ustalonymi dla Filharmonii Zielonogórskiej (załącznik nr 2 do SOPZ)
 • Backline wraz z ruchomym rizerem 6x3 dla Emira Kusturicy
 • Reżyserka
 • 2 garderoby wielkości min. 16m2
 • Podświetlenie pałacu
 • Obsługa techniczna i realizacyjna

PLENEROWE STUDIO

/funkcja plenerowego studia TV/

 • Scena zadaszona transparentna
 • Podest 10mx8m, wys. max 70 cm zabezpieczony barierkami i pokryty wykładziną
 • Lico sceny oraz boki pokryte wykładziną
 • Telebim ledowy na horyzoncie o wymiarach 4m/3m
 • Stół/podest dla DJ o wielkości 1m/2m, wys. 1m
 • Kamera + operator
 • Mediaserwer
 • estetyczne meble konferencyjne: 4 fotele kubełkowe, 2 niskie stoliki lub jedna ława
 • oświetlenie studyjne i scenograficzne
 • nagłośnienie adekwatne do przestrzeni, nagłośnienie DJ oraz prelegentów, (jednocześnie
  6 os na scenie)
 • boczna reżyserka (dyskretna)
 • boczne siatki i horyzont białe

SCENA KAMERALNA

 • Scena zadaszona – 7mx4m typu pająk wysokość 3 m (biała plandeka)
 • Podest 7mx5m,  wysokość 70 cm
 • Lico sceny estetyczne
 • Schodki – 1 sztuka
 • Nagłośnienie adekwatne do przestrzeni
 • Oświetlenie zespołów jazzowych
 • Dyskretna reżyserka

Numery CPV – 92000000 -1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 22 - 25 czerwca 2016 r.
 2.  Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
  cena – 100 %
 3. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi złożyć w terminie określonym w pkt. 9 dokumenty wskazane w pkt. 5 niniejszego zaproszenia.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać udokumentowane doświadczenie
w realizacji koncertów w parkach krajobrazowych oraz aktualne niemieckie atesty sceniczne.

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- formularz oferty według załączonego wzoru (wraz z załącznikiem 1 do oferty „Doświadczenie Wykonawcy)

- dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji koncertów w parkach krajobrazowych
(np. referencje)

- kopie aktualnych niemieckich atestów scenicznych

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty: 1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, oferta na zadanie pn.: „Przygotowanie infrastruktury technicznej na potrzeby promocji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
w zakresie innowacji podczas Święta Województwa Lubuskiego
”, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ;

2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług VAT. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

3) Oferta powinna być złożona w wersji papierowej pod rygorem nieważności.

 1. Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający będzie także wzywał Wykonawców, do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty lub złożonych w ofercie dokumentów.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty :
 1. Ofertę należy złożyć w terminie: do godz. 15.30 dnia 08.06.2016 (decyduje data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego), w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, (pokój nr 59 – Kancelaria Ogólna).
 2.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.
 1.  Miejsce i termin otwarcia oferty:

            Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.06.2016 r., o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego
 tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, pokój nr B.15.

 1.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Małgorzata Seńków, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, tel. 68 45 65 110

Paweł Siarkiewicz, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, tel. 68 45 65 311

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa

COLOR s.c. Leszek Faściszewski

Adres

Kosynierów 6a, 66-008 Świdnica
powiat zielonogórski
województwo lubuskie

Data wpłynięcia oferty

08.06.2016

Cena

70 000,00

Pełna lista podmiotów

W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta.