Przejdź do komentarzy

Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!
Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym:

W przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się:

1. jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza wykonywać usługi publiczne za pośrednictwem swej spółki komunalnej albo

2. spółka komunalna, która zamierza świadczyć usługi publiczne na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego,

do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

A. umowę o świadczenie usług publicznych (w tym uchwałę o utworzeniu spółki, umowę lub statut spółki) oraz

B. model finansowy wykazujący, iż w wyniku otrzymania przez spółkę komunalną środków z danego programu operacyjnego rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej wysokości, obliczonej zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (Dz. Urz. UE 2007 L 315/1).

Natomiast w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się:

1. jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza powierzyć wykonywanie usług publicznych przedsiębiorcy zewnętrznemu albo

2. przedsiębiorca zewnętrzny,

do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć umowę o świadczenie usług publicznych.