Przejdź do komentarzy

Zaktualizowane ogłoszenie oraz regulamin do trwającego konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!


 W dniu 27 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16
w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.  Zmiany wynikają z błędnego powołania się - przy zapisie dotyczącym wydatków na cele mieszkaniowe - na konieczność ustanowienia przez Gminy na obszarze zdegradowanym Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wymóg ustanowienia ww. Strefy dotyczy tylko projektów, które do czasu wejścia w życie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. nie posiadały uchwalonych Programów Rewitalizacji. Gminy, które posiadają uchwalone Programy Rewitalizacji (przed wejściem w życie ww. Ustawy) są zobowiązane do aktualizacji dokumentu, nie są jednak zobowiązane do ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 
 
Załączniki - ogłoszenie oraz regulamin do konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16:

Ogłoszenie

Regulamin

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16