Przejdź do komentarzy

Zaktualizowana lista wniosków dla konkursu RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 , które przeszły pozytywnie etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

Szanowni Państwo,

 w dniu 21 czerwca 2016 r. ostatecznie zakończono weryfikację wstępną wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, w ramach następującej kategorii interwencji:

117 – Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 15 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 lutego 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2016 r. i trwał do dnia 16 maja 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 131 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 149 933 142,80 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 166 936 891,90 PLN.

 

 

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 129 wniosków.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 148 601 230,30 PLN.
  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 165 436 989,10 PLN.
 

Załącznik:

Tabela – Zaktualizowana lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków o dofinansowanie.