Przejdź do komentarzy

Zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15

W dniu 20 stycznia 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia  i szkolenia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 5 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31 sierpnia 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2015 r. i trwał do dnia 16 listopada 2015 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej -
54 wnioski o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 27 516 796,27 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 29 280 946,31 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 53 wnioski.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 27 079 453,77 PLN.
  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 28 760 578,81 PLN.

Załącznik do niniejszego pisma zawiera tabele zawierające listy wniosków, które przeszły zarówno pozytywnie jak
i negatywie etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

Lista wniosków, które przeszły zarówno pozytywnie jak i negatywie etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu NR RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15