Przejdź do komentarzy

Zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Szanowni Państwo!

 W dniu 22 lipca 2016 r. zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi  1 000 000, 00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 8 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 24 wniosków  o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  11 519 371,31 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  13 597 897,11 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 10 wniosków.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów:  

4126 228,43 PLN.

  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów:  7 863 505,93 PLN.

 

Pozostałe 14 wniosków zostało skierowane do uzupełnienia.

 

Załącznik:

Tabela zawierająca listę wniosków, które przeszły pozytywnie  pierwszy etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.