Przejdź do komentarzy

Zakończono ocenę formalno-merytoryczną projektów w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

            w dniu 7 sierpnia 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną projektów (która trwała od dnia 10 lipca 2018 r. do dnia 7 sierpnia 2018 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Projekty przekazane do oceny formalno-merytorycznej zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria formalne, merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostaną przekazane do oceny OOŚ.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra wynosi 10 386 157,27 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 038 615,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 10 383 267,69 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 21 911 099,11 PLN.

 

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej (zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny) w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IŻ.00-08-K01/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.