Przejdź do komentarzy

Zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 5 października do 30 listopada 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie, 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 50 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 5 000 000,00  PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (Ogłoszenie i Regulamin konkursu zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 maja 2015 r.)  wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 12 wniosków o dofinansowanie. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 11 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  Kwota dofinasowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 106 689 823,01 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 138 707 011,78 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16