Przejdź do komentarzy

Zakończenied oceny formalno-merytorycznej projektów w ramach Działania 7.2 RPO Lubuskie 2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że zakończono ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na  wezwanie do złożenia wniosków pozakonkursowych  nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/16 i nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P02/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.  12 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalno – merytoryczną i  i zostało skierowanych do akceptacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.  Łączna kwota  złożonych wniosków w odpowiedzi na wezwanie wynosi: 22 705 597,43 PLN