Przejdź do komentarzy

Zakończenie wstępnej oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/17

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 11 maja 2017 roku  zakończono wstępną ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na  konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.  

W wyniku oceny wstępnej  dziesięć  wniosków  uzyskało ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów, natomiast jeden wniosek uzyskał ocenę negatywną co skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu.