Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu 15 kwietnia 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  -  ZIT Zielona Góra; wynosi 3 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 340 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 916 723,48 PLN, natomiast całkowita wartość projektu to 3 431 439,39 PLN.

Złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną i będzie podlegał ocenie formalnej.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy dane dotyczące wniosku, który został wstępnie pozytywnie zweryfikowany.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15