Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

w dniu 17 marca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania7.5 Usługi społeczne, w ramach następującej kategorii interwencji:

112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 3 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 300 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia
15 lutego 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 5 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 3 998 346,28 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 6 316 312,70 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 5 wniosków.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 3 998 346,28 PLN.
  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 6 316 312,70 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które przeszły pozytywnie etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15