Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15

W dniu 23 marca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, w ramach następującej kategorii interwencji:

109 – Aktywne włączenie, w tym celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększenie szans na zatrudnienie.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 7 500 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 750 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 15 lutego 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 18 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 18 082 240,02 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 19 601 891,84 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

  • Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 18 wniosków.
  • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 18 082 240,02 PLN.
  • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 19 601 891,84 PLN.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków