Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15.

Szanowni Państwo,

w dniu 27 lipca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna
– ZIT Zielona Góra
wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano
10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 30 czerwca 2016 r.) wpłynęły – w wersji elektronicznej i papierowej – 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 6 779 007,98 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 8 108 052,39 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły weryfikację wstępną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 6 779 007,98 PLN natomiast ich łączna całkowita wartość to 8 108 052,39 PLN.

 

Załącznik:

Tabela wniosków, które zostały wstępnie pozytywnie zweryfikowane.