Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Uprzejmie informujemy, iż 27 lipca 2016 roku zakończyła się weryfikacja wstępna wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywnie zweryfikowano 266 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 1 197 976 627,49 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 519 282 339,50 PLN.

Negatywnie zweryfikowano 43 wnioski.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnej

Lista projektów negatywnych po weryfikacji wstępnej (pozostawionych bez rozpatrzenia)

Ponadto informujemy, że aktualizacji ulega liczba projektów złożonych na Konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16. W ramach konkursu złożono 314 projektów w wersji elektronicznej i 309 projektów w wersji papierowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 582 301 705,31 PLN (we wcześniejszej informacji omyłkowo podano, że w  wersji papierowej wpłynęło 308 wniosków).