Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,
W dniu 23 kwietnia 2018 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych złożonych projektów ma konkurs Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami,, Typ I: Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów- w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO). Kategorii Interwencji:

17-    Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych( w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu)

18-    Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przekształcania termicznego i składowania na składowiskach.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 23 000 000.001 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 300 000,00 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 5 620 455,37 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 11 018 230,04 PLN.

Wniosek, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych zostanie przekazany do oceny formalno - merytorycznej.

Załącznik:

Projekt pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych