Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

W dniu 8 listopada 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych i zostanie przekazany do oceny formalnej.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 19 153 333,33 PLN (16 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 253 333,33 PLN wynoszą środki z budżetu państwa),
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 915 333,33  PLN). Łączna wartość projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie weryfikacji warunków formalnych wynosi 15 657 645,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

Załącznik:

Lista – wniosek zweryfikowany pozytywnie na etapie weryfikacji warunków formalnych