Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15

W dniu 5 maja 2016 r. zakończono weryfikację pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 – Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, tj. uzyskał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania  (max. 100 pkt.) i będzie podlegał ocenie merytorycznej.

Ponadto, informujemy, iż IZ RPO–L2020 odstąpiła od przeprowadzenia weryfikacji OOŚ przed podjęciem decyzji o wyborze do dofinansowania dla projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja OOŚ zostanie przeprowadzona po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego
w sprawie dofinansowania projektów (czyli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy dane dotyczące wniosku, który został pozytywnie zweryfikowany pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry
w ramach ww. konkursu.

Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielonej Góry w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15