Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17

W związku z zakończeniem 10 sierpnia 2017 r. oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT wniosku aplikacyjnego pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II” złożonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - – ZIT Gorzów Wlkp. przedstawiamy Listę rankingową.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 3 216 448,73  zł i nie przekracza alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs tj. 3 609 931,24 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR)

 

Załączniki:

Lista  projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.