Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny w formalnej projektu złożonego w ramach naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 5 października 2018 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 13 827 850,00 PLN [1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 13 827 850,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 31 084 863,18 PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.