Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej OOŚ, oceny pod kątem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17

W dniu 24 stycznia 2018 r. zakończyła się wynikiem pozytywnym ocena środowiskowa projektu „Mieszkać lepiej”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Następnie projekt został przekazany do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. i pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję
o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 2 506 454,61 PLN (środki z EFRR wynoszą 2 039 222,75 PLN, a środki z budżetu państwa wynoszą 467 231,86 PLN), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 692 528,10 PLN.

Załączniki:
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/17