Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej dwóch wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17

Szanowni Państwo,

W dniu 27 maja 2017 r. zakończono ocenę środowiskową (która trwała od dnia 23 maja 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r.) dwóch wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, pn. „Przebudowa
i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin” oraz  „Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)
”. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

W dniu 31 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o przyznaniu dofinansowania dla powyższych projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 34  Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 13 013 500,00 PLN.[1]

 

Wnioski wybrane do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/17.

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania decyzji z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.