Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny OOŚ projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 8 października 2018 r. zakończono ocenę OOŚ projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 38 791 621,19[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 38 791 621,11 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 50 335 887,65 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny OOŚ

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.