Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17

Szanowni Państwo,

W dniu 20 października 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów” w ramach wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17 – Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane), 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy  - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 7 350 000,00 PLN[1].

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 6 577 445,24 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 622 281,61 PLN.

Powyższy wniosek uzyskał pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny. Następnie zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Wniosek oceniony pozytywnie podczas oceny merytorycznej w ramach wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P06/17.

 

[1]Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji. Środki z EFRR wynoszą  6 800 000,00 PLN, środki z budżetu państwa 550 000,00 PLN.