Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16

W dniu 9 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych- ZIT Zielona Góra  wynosi 4 952 762,94 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 495 276,29 PLN).

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach ww. konkursu uzyskał pozytywny wynik po ocenie merytorycznej, jednakże, w dniu 10 listopada 2016 r. Prezydent Miasta Zielona Góra wycofał złożony wniosek w ramach ww. konkursu. W związku z tym, wniosek nie zostanie przekazany do dalszego etapu oceny, tj. do oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Lista  - wniosek oceniony pozytywnie w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16