Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,|
w związku z zakończeniem 22 sierpnia 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych
w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, I Typ projektu - Promocja gospodarcza regionu przedstawiamy Listę rankingową.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 3 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 7 257 217,34 PLN


Załączniki:
Lista rankingowa wniosków.