Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – III runda konkursowa

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 6 marca 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu  złożonego, w ramach III rundy konkursowej, na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

Trzecia runda konkursowa trwała od 31.10.2016 do 30.12.2016 r.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, projekt poddany ocenie nie spełnił kryteriów wyboru i nie został rekomendowany do dofinansowania.

Informujemy tym samym, że zakończono procedurę wyboru projektów dla całego konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16.