Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – I runda konkursowa

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem 22 grudnia 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy, I runda konkursowa, która trwała od 30.06.2016 do 31.08.2016 r. przedstawiamy wynik oceny.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 1 projekt – wartość wnioskowanego dofinansowania 1 698 270,18 PLN.

W trakcie oceny merytorycznej projekt złożony w ramach I rundy konkursowej został cofnięty do ponownej oceny formalnej co wpłynęło na przedłużenie oceny merytorycznej do 66 dni.

Lista rankingowa