Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – II runda konkursowa

Sanowni Państwo!
Informujemy, że 2 marca 2017 r. zakończyła się  ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.4.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach II rundy konkursowej.

II runda konkursowa trwała od 01.09.2016 do 28.10.2016 r.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 9 projektów (w tym 2 wnioski, przed podpisaniem umowy, uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 336 811,47 PLN.

Projekty te zostaną rekomendowane Zarządowi Województwa Lubuskiego do dofinansowania.

Załącznik:

Lista rankingowa projektów