Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

W związku z zakończeniem 22 listopada 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.4.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, I runda konkursowa, która trwała od 30.06.2016 do 31.08.2016 r. przedstawiamy wynik oceny.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 10 projektów (w tym 4 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 254 995,84 PLN.

Negatywnie oceniono 7 wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 507 061,65 PLN.

Lista rankingowa wniosków.