Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo,

w dniu 6 listopada 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 2 500 000,00 PLN (2 205 882,35 PLN wynoszą środki z EFRR, 294 117,65 PLN wynoszą środki z budżetu państwa), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN). Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny merytorycznej wynosi 2 486 155,54 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 924 888,90 PLN.

Załącznik:

Lista – wniosek oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej