Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem 8 grudnia 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT, przedstawiamy Listę rankingową ocenionych projektów.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 3 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 33 067 515,38 PLN.

W dniu 9 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach dostępnej w Konkursie alokacji tj. 23 913 237,04 PLN dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 20 250 759,83 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji, po odjęciu rezerwy na procedurę odwoławczą, tj. 1 271 153,51 PLN nie jest wystarczająca, aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej, listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista rankingowa wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP