Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16.

W dniu 4 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 21 611 010,00 PLN.

W odpowiedzi na Wezwanie wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50%, tj. 14 pkt maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) .

W dniu 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 21 611 010,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 66 752 051,11 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy skład KOP oraz  Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Członkowie KOP