Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16.

W dniu 18 listopada 2016 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna 7 wniosków
o dofinansowanie
projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/16, Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działanie 5.1 „Transport drogowy”, Poddziałanie 5.1.1 „Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT”,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 42 784 498,41 PLN ze środków EFRR (dodatkowo projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym mogą uzyskać łącznie kwotę 1 640 000,00  PLN ze środków budżetu państwa).

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał, w formie Uchwały, dofinansowanie 7 projektom, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 32 058 320,74 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 30 512 405,51 PLN, środki z Budżetu Państwa – 1 545 915,23 PLN).

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy:

listę wniosków, po ocenie merytorycznej

oraz

listę wniosków wybranych do dofinansowania.