Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16

W dniu 21 listopada 2016 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 35 600 000,00 PLN (31 411 764,71 PLN wynoszą środki z EFRR, 4 188 235,29 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 560 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 31 października 2016 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50%, tj. 15,5 pkt maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). W dniu 22 listopada 2016 r. projekt otrzymał również pozytywną cenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielonej Góry.

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście rankingowej projektów po ocenie merytorycznej i zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 31 999 999,65 PLN (w tym 28 235 293,81 PLN – środki pochodzące z EFRR oraz 3 764 705,84 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 37 908 929,42 PLN.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej i zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16