Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej, wybór projektów do dofinansowania w ramach II rundy konkursowej oraz zamknięcie naboru projektów w ramach III rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16.

W dniu 29 listopada 2016 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

W ramach II rundy konkursowej wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie złożone projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Łączna kwota dofinansowania projektów złożonych w ramach II rundy konkursowej wynosi 23 935 827,55 PLN (w tym środki z EFRR w kwocie 21 144 876,72 PLN oraz z budżetu państwa w kwocie 2 790 950,83 PLN).

Alokacja przeznaczona na ww. konkurs wynosi 59 332 040,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (5 933 204,00 PLN).

Po dofinansowaniu projektów złożonych w ramach I rundy konkursowej (34 107 903,03 PLN –  w tym środki z EFRR w kwocie 30 095 208,58 PLN oraz z budżetu państwa w kwocie 4 012 694,45 PLN) pozostała do wykorzystania alokacja w wysokości 19 290 932,97 PLN oraz 5 933 204,00 PLN w ramach procedury odwoławczej.

Wobec powyższego, w dniu 1 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 6 projektów złożonych w ramach II rundy konkursowej, przesuwając  środki (w kwocie 4 644 894,58 PLN) z procedury odwoławczej, tak aby wszystkie złożone w ramach II rundy konkursowej projekty mogły otrzymać dofinansowanie. W konkursie pozostała kwota w wysokości 1 288 309,42 PLN (w ramach procedury odwoławczej).

W związku z wyczerpaniem alokacji środków przeznaczonych na ww. konkurs Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 grudnia 2016 r. podjął decyzję o zamknięciu naboru projektów w ramach III rundy konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16, ponieważ zgodnie z zapisami Regulaminu ww. konkursu w przypadku, gdy przed upływem terminu zakończenia naboru dostępna w konkursie alokacja zostanie wyczerpana, Zarząd Województwa Lubuskiego podejmuje decyzję o zamknięciu naboru.

Załączniki:

Lista rankingowa projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach  konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16