Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16.

Szanowni Państwo!

 

W dniu 22 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi 4 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 400 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. konkursie wpłynęły 2 wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 60%, tj. 21,6 pkt maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej
i specyficznej) . Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 421 073,25 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 024 792,10 PLN.

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 3 421 073,25 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy skład KOP oraz listę projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16.

 

Załączniki:

Lista członków KOP na etapie oceny wniosków 9.1.1.

Lista projektów pozytywnie ocenionych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania