Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu 10 maja 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 30 marca 2016 r. do 10 maja 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej
  • 79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej ).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

Ocenę formalną (III etap konkursu) pozytywnie przeszło 38 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 15 projektów, które spełniły kryteria dopuszczające
i otrzymały co najmniej 33,2 punktów. Jeden z projektów wybranych do dofinansowania został przez Ekspertów oceniony pozytywnie, ale z adnotacją w karcie o konieczności korekty kosztów. Pozostałe 23 projekty uzyskały negatywną ocenę podczas oceny merytorycznej.

W dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę rankingową wniosków, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej. Wszystkie projekty ocenione pozytywnie zostały wybrane do otrzymania dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 33 827 029,14 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs.

Ponadto, informujemy, iż IZ RPO–L2020 odstąpiła od przeprowadzenia weryfikacji OOŚ przed podjęciem decyzji o wyborze do dofinansowania dla projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja OOŚ zostanie przeprowadzona po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania projektów (czyli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania.

Załącznik b1 17 - po ZWL Lista pozytywna po ocenie merytorycznej

Załącznik b1 7 - Lista członków KOP na etapie oceny wniosków