Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz oceny zgodności ze strategia ZIT wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 27 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 23 grudnia do dnia 27 grudnia 2016 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 14 980 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 498 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który został przekazany do oceny merytorycznej.  

Wniosek ten uzyskał wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymał co najmniej 23 pkt /46 pkt. Projekt otrzymał także pozytywną ocenę pod kątem zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinasowania projektu, wynosi 4 541 469,69 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 5 343 519,32 PLN.

W zamieszczonych tabelach prezentujemy projekt pozytywnie oceniony po ocenie merytorycznej oraz projekt pozytywnie oceniony pod kątem zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-12.00-08-K01/16.

Po ocenie merytorycznej

Po ocenie zgodności ze strategią ZIT


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.