Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej oraz oceny zgodności ze strategią ZIT wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W dniu 28 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 21 grudnia do dnia 28 grudnia 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej oba wnioski uzyskały wynik pozytywny tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymały co najmniej 23 pkt /46 pkt. Projekty uzyskały także pozytywną ocenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna kwota dofinasowania powyższych projektów wynosi 5 312 887,17 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 6 250 455,50 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej oraz listę projektów pozytywnie ocenionych pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16  

Wnioski po ocenie merytorycznej

Wnioski po ocenie zgodności ze strategią ZIT


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc.