Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej i oceny zgodności ze strategią ZIT oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16

W dniu 1 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.02-IZ.00-08-P01/16Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.2 Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.2 Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp., wynosiła 26 179 081,71 PLN.

W odpowiedzi na ww. nabór wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Na etapie oceny merytorycznej projekt także uzyskał pozytywny wynik  tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60%, możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej
i specyficznej) tj. uzyskał 43,5 pkt / 61 pkt.  Następnie projekt został przekazany do oceny zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp., która zakończyła się pozytywna oceną projektu. Projekt spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.  Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 26 178 536,28 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 000 000,00 PLN.

W dniu 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 26 178 536,28 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. nabór.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy

listę projektów po ocenie merytorycznej i zgodności ze strategia ZIT

oraz

listę  projektów wybranych do dofinansowania

w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16.