Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej i oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/16

W dniu 17 grudnia 2016 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 5 666 666,67 PLN (5 000 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 666 666,67 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (566 666,67 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 28 listopada 2016 r. i zakończył się w dniu 5 grudnia 2016 r.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50% (tj. 15,5 pkt) maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Projekt otrzymał również pozytywną cenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/16.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 4 999 850,80 PLN (w tym 4 411 633,07 PLN – środki pochodzące
z EFRR oraz 588 217,73 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 5 882 852,70 PLN.

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/16

Lista projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytorycznej oraz ocenie zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/16

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/16